Karjalan Metsä ja Energia

Luonnon voimaa

Harvennushakkuu

Harvennushakkuita tehdään toisen ja kolmannen kehitysluokan eli nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Metsäsuunnitelmassa lukee tyypillisesti ”ensiharvennus” tai ”muu harvennus”.

Perinteinen tapa on ollut kaataa raivaussahalla kaikki ainespuuksi kelpaamaton puuaines maan pohjaan ja odotella muutama vuosi harvennusta ja ainespuukauppaa. Kallis ennakkoraivaus on jäänyt metsäomistajan maksettavaksi. Suurin syy ennakkoraivauksen korkeaan hintaan on järeä, ainespuuksi kelpaamaton puuaines. Kun energiapuukorjuu ja ainespuukorjuu (integroitu korjuu) pystytään yhdistämään, on alustanraivauskustannus huomattavasti edullisempi. Tämä parantaa omalta osaltaan energiapuukaupan kannattavuutta.

Metsän kiertoaika on pitkä, joten pienenkin lisätulon vaikutus on syytä huomioida kiertoajan aikana. Esimerkkinä voidaan pitää tyypillistä 70 hehtaarin metsätilaa.

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito (NMH) -määritelmä määräytyy eduskunnan säätämän lain (Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta, http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150034, KEMERA) mukaan. NMH-hankkeet tehdään 2-kehitysluokissa eli nuorissa kasvatusmetsissä. 2-kehitysluokan metsässä oleva puusto on paksuudeltaan rinnankorkeudelta yli 8 cm ja alle 16 cm. Pituus vaihtelee tyypillisesti 10 – 16 metrin välillä.

KEMERA-kelpoisella NMH-hakkuulla tarkoitetaan myöhästynyttä ensiharvennusta. Kuitupuun hehtaarikertymät ovat tyypillisesti 25 – 40 kuutiota. Lisäksi kohteilla on lähes poikkeuksetta alustanraivaustarve.

Perinteinen tapa on ollut kaataa raivaussahalla kaikki ainespuuksi kelpaamaton puuaines maan pohjaan ja odotella muutama vuosi ensiharvennusta ja kuitupuukauppaa. Tällöin metsäomistaja on joutunut maksamaan sekä kalliin NMH:n ja odottamaan monta vuotta usein pieneksi jäävää kuitupuukauppaa.

Karjalan Metsä ja Energia tarjoaa metsänomistajalle uuden ja kannattavamman vaihtoehdon. Me teemme ennakkoraivauksen. Korjamme ensiharvennuksen kokonaan energiapuuksi tai erottelemme suhdanteen mukaan myös ainespuujakeita. Metsän kasvu jatkuu ripeästi kohti tukkiasentoa. Metsänomistajalle ei synny raivauslaskua, ja energiapuukaupan tuotto on usein selkeästi korkeampi.

 Ainespuu-
korjuu
Integroitu
korjuu
Ensiharvennus m3 / ha 40 50
Ensiharvennustulo € / ha 480 510
Ensiharvennustulo / tila 33600 35700
Toinen harvennus m3 / ha 60 70
Toinen harvennus € / ha 1100 1175
Toinen harvennus € / tila 77000 82250
Päätehakkuutulo € / ha 15000 15280
Päätehakkuutulo € /tila 1 050 000 1 069 500
Erotus   + 26850 €

Laskelma on suuntaa-antava ja perusajatuksen hahmottava. Leimikosta ja tilasta riippuen erot voivat olla suuriakin. KEMERA-tuen mahdollisuus parantaa huomattavasti integroidun korjuun kannattavuutta.

 Ainespuu-
hakkuu
Energiapuu-
hakkuu
hakkuukertymä m3/ha 40 65
pystykauppahinta € / ha 480 390
raivauskulu € / ha -250 0
hehtaaritulo +230 +390

Laskelma on suuntaa-antava ja idean hahmottava. Leimikosta riippuen erot voivat olla huomattavan paljon suurempia tai pienempiä.

Kosteuden vaikutus energiasisältöön

Kosteus vaikuttaa olennaisesti energiapuusta saatavaan energiamäärään.
Ohjeita oikeanlaiseen lähikuljetukseen ja varastointiin ›

%
kg
MJ/kg (*)
Laske energiasisältö MWh

*) Kosteudella 0% tehollinen lämpöarvo MJ/kg hakkeelle on yleisesti 18.50 - 20.02 MJ/kg